• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Erasmus+ KA229 proSTEMgirls

Naša šola je bila zelo uspešna pri prijavi Erasmus+ KA229 projekta. Zbrali smo kar 95% točk in s tem prehiteli vso konkurenco. Izvrstna ocena potrjuje, da smo izbrali pravo tematiko in dobro zastavili projekt. V enoletnem sodelovanju z Srbsko šolo bomo izvedli izmenjavo 12 učenk. Rdeča nit projekta bo izdelava in trženje izdelkov s pomočjo laserskega gravirnega stroja v povezavi z Micro:biti. Tako pri nas, kot v Srbiji imamo super ekipi mentorjev, ki že komaj čakamo jesen! Več si lahko preberete tukaj:

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

PREČNE PREDNOSTNE NALOGE razpisa Erasmus+ 2019, na podlagi katerih smo prijavili projekt (v projektu naslavljamo rdeče obarvano):

 • Podpora posameznikom pri pridobivanju in razvoju osnovnih znanj in ključnih kompetenc, da se spodbuja zaposljivost, kot tudi sodelovanje v državljanskem in družbenem življenju; v hitro spreminjajočem se svetu to med drugim vključuje jezikovna znanja, podjetniško miselnost, kritično mišljenje in kreativnost, kot tudi napredne veščine na področjih, ki so strateškega pomena za pametni ekonomski in družbeni razvoj. Ta prioriteta bo med drugim vključevala ukrepe za: razvoj partnerstev med izobraževalnimi institucijami, podjetji in posredniškimi organi; podporo izobraževanju na delovnem mestu; izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izkušenj učne mobilnosti; podporo učinkovitemu in inovativnemu pedagoškemu, učnemu, ocenjevalnemu in učnemu okolju; uvajanje pristopov, ki temeljijo na kompetencah in ocenjevanje njihove kakovosti, vpliva in relevantnosti; spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths); podporo razvoju nacionalnih in meddržavnih sektorskih spretnosti. To lahko prispeva k višji kakovosti izobraževanja in usposabljanja in podpira prepustnost med različnimi potmi izobraževanja in usposabljanja.
 • Socialno vključevanje: prednost bodo imeli ukrepi, ki pomagajo obravnavati raznolikost in spodbujajo – zlasti z inovativnimi in celostnimi pristopi – posvajanje skupnih vrednot, enakost, vključno z enakostjo spolov, nediskriminacija in socialno vključevanje, vključno za posameznike z zdravstvenimi težavami, prek aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Program bo podpiral projekte, ki so namenjeni spodbujanju družbenih, državljanskih in medkulturnih kompetenc, spletne varnosti in digitalnega dobrega počutja in borbi proti diskriminaciji, razlikovanju, rasizmu, ustrahovanju (vključno s spletnim ustrahovanjem), nasilju, lažnim novicam in drugim oblikam napačnih informacij na spletu. Program bo tudi podpiral in ocenjeval nove pristope k zmanjševanju razlik pri dostopu in uporabi digitalnih tehnologij v formalnem in neformalnem izobraževanju. Posebna pozornost bo namenjena obravnavanju razlik med spoloma in dostopu in uporabi digitalnih tehnologij ter študiju in zaposlovanju žensk na področju IKT
 • Odprto izobraževanje in inovativne prakse v digitalnem obdobju: prednost bodo imeli ukrepi, ki spodbujajo inovativno pedagogiko in metode učenja, izobraževanja in ocenjevanja ter podporo izobraževalnemu osebju in udeležencem v izobraževanju pri uporabi digitalne tehnologije na kreativne, sodelovalne in učinkovite načine. Prednost bodo imele podporne institucije za izobraževanje in usposabljanje na področju digitalnih tehnologij, kot to določa Evropski okvir za digitalno kompetentne izobraževalne organizacije in Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, še zlasti med drugim uporabo orodja SELFIE (Self-reflection tool for digitally capable schools [orodje za samorefleksijo v digitalno usposobljenih šolah]) za samorefleksijo v splošnem izobraževanju in PIU na vseh stopnjah. Nadaljnja prednostna naloga bo posodabljanje in razvoj digitalnih učnih gradiv in orodij, zlasti prosto dostopnih učnih virov, prosto dostopnih učbenikov in brezplačne in odprtokodne izobraževalne programske opreme, ter podpiranje učinkovite uporabe digitalnih tehnologij in odprte pedagogike na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. To bo vključevalo spodbujanje sinergij z aktivnostmi raziskav in inovacij, kar vključuje odprto znanost ter nove tehnologije kot gonila izboljšav politik in praks na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Ta program bo prav tako podpiral nove načine in orodja za poučevanje in uporabo evropskih okvirov za digitalne kompetence izobraževalnega osebja, državljanov in organizacij.
 • Podpora izobraževalnemu osebju: prednost bodo imeli ukrepi, ki utrjujejo angažiranje, izbiro in profesionalni razvoj pedagogov (npr. učiteljev, vodij usposabljanj, profesorjev, tutorjev, mentorjev, trenerjev), mladinskih delavcev, izobraževalnih vodij (npr. ravnateljev, rektorjev, vodij oddelkov) in podpornega osebja (npr. asistentov, kariernih svetovalcev, kadrovskih specialistov v podjetjih) kot tudi ukrepom, ki podpirajo visoko kakovostno poučevanje in ocenjevanje učencev. To vključuje profesionalni razvoj na področjih, kot so komunikacija, sodelovanje in izmenjave med izobraževalnim osebjem, povezovanje izobraževanja z raziskavami in inovacijami, izobraževanje na delovnem mestu in neformalno učenje, obravnavanje zgodnjega opuščanja šolanja, podpora učencem iz okolij z manj možnostmi in obravnavanje kulturne in jezikovne raznolikosti
 • Preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij: prednost bodo imeli ukrepi, ki spodbujajo učno mobilnost in mobilnost delovne sile ter olajšujejo prehode med različnimi ravnmi in vrstami izobraževanja in usposabljanja, med izobraževanjem/usposabljanjem in svetom dela ter med različnimi zaposlitvami. Prednost bodo imeli ukrepi, ki omogočajo in spodbujajo samodejno medsebojno priznavanje, preglednost in primerljivost kvalifikacij in učnih izidov, vključno z zagotavljanjem boljših storitev in informacije/usmerjanje v zvezi s spretnostmi in kvalifikacijami. To vključuje spodbujanje inovativnih rešitev za  zboljšanje priznavanja in podpiranje potrjevanja – na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski/mednarodni ravni – kompetenc, pridobljenih s priložnostnim in neformalnim učenjem, vključno z uporabo digitalnih značk in tehnologij veriženja blokov.
 • Trajnostno vlaganje, kakovost in učinkovitost izobraževanja, usposabljanja in mladinskih sistemov: prednost bodo imeli ukrepi, ki podpirajo uvedbo investicijskega načrta za Evropo, vključno s spodbujanjem modelov financiranja, ki privabljajo zasebne akterje in kapital, kot je jamstvena shema za študentska posojila; podpora razvoju politik in reform, ki temeljijo na dejstvih in imajo namen zagotoviti bolj učinkovito kakovostno izobraževanje in usposabljanje; raziskovanje inovativnih možnosti za zagotavljanje trajnostnega vlaganja v izobraževanje, usposabljanje in mladino, vključno s financiranjem in delitvijo stroškov na podlagi dosežkov, kot je to primerno.
 • Družbena in izobraževalna vrednost evropske kulturne dediščine ter njen prispevek k ustvarjanju delovnih mest, gospodarski rasti in socialni koheziji: prednost bodo imeli ukrepi, ki prispevajo k ozaveščanju o pomembnosti evropske kulturne dediščine prek izobraževanja, vseživljenjskega učenja, priložnostnega in neformalnega učenja, mladine in športa, vključno z ukrepi, ki podpirajo razvoj spretnosti, socialno vključevanje, kritično razmišljanje in udeležbo mladih. Spodbujali se bodo novi participativni in medkulturni pristopi k dediščini ter izobraževalne pobude za omogočanje medkulturnih dialogov med učitelji in učenci že od zgodnjih let.

PREDNOSTNE NALOGE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

Na področju šolskega izobraževanja bodo imeli prednost naslednji ukrepi:

 • Krepitev profila učiteljskih poklicev, vključno predvsem z učitelji, vodstvenimi delavci in izobraževalci učiteljev, na primer z ukrepi: narediti poklic privlačnejši in bolj raznolik; okrepiti izbor, zaposlovanje in ovrednotenje; okrepiti poklicni razvoj učiteljev in njegove različne faze neprekinjeno povezati; omogočanje mobilnosti učiteljev; podpora učiteljem pri uvajanju sodelovalnih in inovativnih praks ter novih metod ocenjevanja; krepitev vodenja v izobraževanju vključno s porazdeljenim vodenjem na šoli in vodenjem učiteljev.
 • Spodbujanje celostnega pristopa pri poučevanju jezikov in učenju, oblikovanje večje jezikovne raznolikosti v šolah, na primer prek: spodbujanja zgodnjega učenja jezika in zavedanja jezika; možnosti dvojezičnega poučevanja, še posebej na mejnih območjih in/ali na območjih, kjer prebivalci uporabljajo več kot en jezik; prevladujoče usmeritve v uporabo novih tehnologij kot podpore učenja jezikov; podpiranje integracije učenja jezikov v učne načrte.
 • Obravnavanje zgodnjega opuščanja šolanja in prikrajšanosti ter omogočanje uspeha vsem učencem, vključno z otroki z migrantskim ozadjem, na primer prek: krepitve sodelovanja med vsemi akterji v šolah ter z družinami in drugimi zunanjimi deležniki; izboljšanja prehoda med različnimi ravnmi izobraževanja; podpiranja mreženja šol, ki spodbujajo sodelovalne in celovite pristope k poučevanju in učenju; izboljšanja evalvacije in zagotavljanja kakovosti.
 • Povečevanje dostopnosti do dosegljivega in visoko kakovostnega zgodnjega izobraževanja in nege in krepitev kakovosti sistemov in preskrbe, da se spodbudi starosti primeren razvoj otrok, da dosegajo boljše učne izide in da se zagotovi dober začetek izobraževanja za vse, zlasti, na primer: z izboljšanjem okvira EU za kakovost; zagotavljanjem, da se koristi predšolske vzgoje prenašajo na druge stopnje izobraževanja ter razvoj novih modelov uvajanja, upravljanja in financiranja.
 • Oblikovanje kapacitet za organizacijo in priznavanje obdobij učenja v tujini, vključno s priznavanjem formalne izobrazbe in prečnih kompetenc, ki se razvijajo prek neformalnega in priložnostnega učenja, na primer prek: razvoja in razširjanja orodij in mehanizmov za priznavanje; delitve in spodbujanja najboljših praks; oblikovanja administrativnih kapacitet šol v podporo sodelovanju učencev v mednarodnih projektih in vrstniških izmenjavah; zagotavljanja primernih varnostnih standardov za dijake, ki sodelujejo v mednarodni mobilnosti; in vzpostavljanja trajnih partnerstev med organizacijami, ki organizirajo čezmejne izobraževalne izmenjave v splošnem izobraževanju.
Skip to content