• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Tuji jezik angleščina

Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem obdobju temelji na razvojnih lastnostih otrok, kot so npr. radovednost, želja po učenju, potreba po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja ter sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov.

Namen učenja/poučevanja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik.

Učenci v prvem razredu razvijajo naslednje jezikovne cilje:

  • poslušanje in slušno razumevanje,
  • govorno sporočanje in sporazumevanje.

Pridobivanje tujega jezika poteka ob igralnih ter gibalnih dejavnostih.

Vsebine, ki jih obravnavamo pri pouku, ter izbrane učne metode in pristopi so prilagojeni s starostjo učencev in njihovo kratkotrajno pozornostjo ter so vezane na predmete 1. razreda. Pouk je organiziran konkretno, v situacijskih priložnostih in pogostem izmenjavanju krajših aktivnosti.

Neobvezni izbirni predmet angleščina je ocenjen v skladu s pravilnikom.  Z opisnimi ocenami izrazimo, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnem načrtu.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content