• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Osnovna šola Radlje ob Dravi
Sedež: Koroška cesta 17
Pošta: 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 887 95 72
Fax: (02) 887 95 87
E-pošta: info@osradlje.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Damjan Osrajnik

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osradlje.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

 

  1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje – osnovna šola

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnatelj: mag. Damjan Osrajnik
Telefon: (02) 887 95 72
E-pošta: info@osradlje.si

Pomočnica ravnatelja: Simona Ternik
Telefon: (02) 88 79 576

Osnovna šola Radlje ob Dravi – seznam notranjih organizacijskih enot

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Damjan Osrajnik
Naslov: Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 887 95 72
E-pošta: info@osradlje.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti – osnovna šola

Predpisi lokalne skupnosti – Osnovna šola Radlje ob Dravi

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

– letni delovni načrt

– poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta

Hišni red

2.e Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

  1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

  1. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.f Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 – Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.g Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc – osnovna šola

 

  1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda

– dostop po elektronski poti

 

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

– ustna zahteva

– preko telefona

– po elektronski poti

Formalna zahteva:

– zahteva podana ustno na zapisnik

– pisna zahteva po pošti

– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

– dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.

 

  1. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

Skip to content