• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Prvič v šolo

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE RADLJE OB DRAVI v šolskem letu 2024/25

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K), ki navaja da:

 • Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

 • Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

 • Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 • Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 • Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Prepis na drugo osnovno šolo

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

 • vpišete otroka pri nas,
 • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis).

 

Postopek vpisa

Starši boste o datumih in urah vpisa obveščeni z vabilom po klasični pošti. Vabilu bodo priloženi tudi obrazci, ki so potrebni za vpis – soglasje za obdelavo osebnih podatkov, prijava v oddelek jutranjega varstva in oddelek podaljšanega bivanja, prijava na prehrano, prijava na neobvezni izbirni predmet. Vse obrazce boste  izpolnjene prinesli s seboj.

Vpis bo potekal: 12. 2. do 16. 2. 2024

OŠ RADLJE OB DRAVI:

 • ponedeljek, 12.2. 2024, 7.00 – 13.00
 • torek, 13. 2. 2024,  10.00 – 16.00
 • četrtek, 15. 2. 2024, 7.00 – 10.00

OŠ VUHRED: sreda, 14. 2. 2024, 7.00 – 14.00

OŠ REMŠNIK: petek, 16. 2. 2024, 12.00 – 13.00

Kognitivna, čustvena in socialna zrelost prvošolca

MOJ OTROK BO KMALU ŠOLAR

Organizacija pouka na OŠ Radlje in vpis v šolo 2024

 

Obrazci za vpis:

neobvezni izbirni predmet v 1. razredu

vpisni list

prijavnica OPB, JV, prevoz

Vloga za odložitev šolanja

Soglasje staršev OŠ-GDPR (šola)

 

Skip to content