• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine, Sveta staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat.

Sestava Sveta zavoda (mandatno obdobje 2021 – 2025) :

 • Predsednica Sveta zavoda: Andreja Mravljak
 • Predstavniki staršev: Jasmina Erjavec, Natalija Čepe, Nastja Kotnik
 • Predstavniki ustanovitelja: Robert Potnik, Anton Vodušek, Metka Erjavec
 • Predstavniki delavcev: Mojca Mošič, Erika Repnik, Melita Stražišnik, Mojca Dobnik Repnik

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole;
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev

Več lahko preberete na tej povezavi.

Skip to content