• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt

Osnovna šola je vzgojno izobraževalna ustanova, kar pomeni, da v šoli izobražujemo in vzgajamo. O pomembnosti vzgoje priča Zakon o osnovni šoli, kjer je dobila vzgoja tudi zakonsko podlago, ki je opredeljena v Vzgojnem načrtu šole.

Vzgojni načrt v osnovni šoli je dokument, ki opredeljuje cilje in načela vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli ter načine, kako jih bomo dosegali. Obsega številne vidike vzgoje, kot so npr:

 • spodbujanje razvoja posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc,
 • razvijanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti,
 • spodbujanje socialnih veščin,
 • vzgajanje kulture dialoga, demokracije, enakopravnosti,
 • skrb za zdrav življenjski slog in psihofizično zdravje učencev,
 • oblikovanje pozitivne klime in občutka varnega okolja v šoli,
 • razvijanje občutka za naravno okolje.

Glavni cilj Vzgojnega načrta je zagotoviti celovit razvoj otroka v skladu z njegovimi individualnimi potrebami, sposobnostmi in zanimanji.

Vzgojni načrt je dinamičen dokument, ki se prilagaja potrebam in spremembam v šolski skupnosti in družbi ter se redno evalvira in posodablja, pri tem pa sodelujejo delavci šole ter učenci in starši.

Z namenom evalviranja in posodobitve Vzgojnega načrta smo pripravili anketo, s katero bi želeli ponovno preveriti, kaj na naši šoli delamo dobro, kje so naše slabosti oziroma na kaj bi morali biti pozorni, katerim vrednotam bi morali v prihodnje posvetiti največ pozornosti in katere dejavnosti nam bi pri tem pomagale.

Kaj pravzaprav so vrednote?

Vrednote so tisti cilji oziroma ideali, ki jih visoko cenimo in se zanje prizadevamo. So jasne predstave o tem, kaj je za posameznika vredno in zaželeno. Vodijo naše vedenje, vplivajo na naša stališča in na naše odločitve ter kako živimo življenje.

Kljub našim velikim željam, da bi otroci tekom izobraževanja pridobili čim več znanja, se moramo zavedati, da izobraževanje ne bo imelo pravega smisla, če otroci ne bodo razumeli življenja v vsej njegovi lepoti in bolečini, če ne bodo videli, slišali, razumeli, spoštovali …

Obstaja veliko pomembnih vrednot, ki bi jih bilo smiselno spodbujati pri osnovnošolskih otrocih, saj bodo te vrednote vplivale na njihovo življenje, odnose z drugimi in družbeno odgovornost.

Nekatere izmed njih so:

 1. SPOŠTOVANJE: Spoštovanje do drugih in do sebe je ključno za razvoj dobrih odnosov in etičnega vedenja.
 2. ČLOVEKOLJUBNOST: Otroci bi morali razviti sočutje in skrb za druge, se naučiti, kako pomagati drugim in se osredotočati na dobrobit drugih in ne le na lastne interese.
 3. POŠTENOST: Poštenost je ključna za razvoj zaupanja. Učiti bi jih morali, da vedno govorijo resnico in se držijo obljub.
 4. ODGOVORNOST: Otroci bi morali razviti odgovornost do sebe, drugih in okolja. Pomembno je, da se zavedajo posledic svojih dejanj.
 5. SODELOVANJE: Otroci bi se morali naučiti sodelovanja z drugimi in sprejemanja drugačnosti. Pomembno je, da se učijo, kako reševati konflikte na konstruktiven način.
 6. POGUM: Otroci bi morali razviti pogum in samozavest. Pomembno je, da se učijo, kako se soočiti s težavami in strahovi.
 7. RADOVEDNOST: Otroci bi morali razviti radovednost in željo po učenju. Pomembno je, da se učijo, kako se samostojno učiti in kako razvijati in širiti svoje znanje.
Skip to content