• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Izbirni predmeti

petko-bereIzbor bo potekal prek spletne strani. Uporabniške podatke boste dobili pri svojem razredniku (7.razred, 8. razred, 9.razred). Seznam izbirnih predmetov je dostopen tukaj.

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov

Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbere več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Na začetku šolskega leta ima učenec en mesec časa za “popravek” svoje izbire. Učenec se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

Pomembno je vedeti

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro tedensko, lahko pa izbere tuj jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.
  • Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).
  • V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na šoli.
Skip to content