• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Dekleta v IKT 2019

Dekleta v IKT 2019

V okviru priprav na Erasmus+ partnerstvo smo se pridružili projektu Girls in ICT 2019.

https://twinspace.etwinning.net/80967/home

Namen projekta:

Opolnomočenje žensk in deklet pri izbiri poklicne poti v IKT. Spodbujanje enakosti spolov. Spoznavanje novih ljudi iz različnih evropskih držav in spoznavanje deklet in njihovega položaja v IKT. Spodbujanje uporabe IKT v poučevanju.

Januar

 • Predstavimo se
 • Padlet,
 • Predstavitev naše šole, mesta, države,

Februar

 • 5. februar – Dan varnosti interneta (učenci ustvarjajo predstavitve, videoposnetke o tej temi)
 • Učitelji ustvarjajo lekcije o kodiranju v Scratcg, Pyton, kodirnih robotih in Micro bitih
 • Video konferenca

Marec

 • 8. marec – mednarodni ženski dan (delavnice o znanih ženskah v STEM) o enakosti spolov
 • Učenci spoznajo kodiranje
 • Video konferenca (dekleta se učijo drug od drugega)

April

 • 25. april – Mednarodni dan žensk (delavnice o znanih ženskah na področju IKT, video konferenca)
 • Dekleta ustvarjajo projektno kodo in delijo na Twinspace

Maj

 • 8. maj – dan Etwinning (videokonferenca ali delavnica – ta dan praznujemo z različnimi aktivnostmi)
 • 12. maj – dan praska (ta dan praznujemo s projektom Scratch študentov)
 • Dekleta ocenjujejo projektne kode

Junij

 • Štetje glasov in razglasitev zmagovalca
 • Video konference med projektom po vsaki aktivnosti.

Pričakovani rezultati:

Učenke bodo spoznale druge kulture, nova orodja, kako drugi učenci živijo in se učijo v drugih državah, priložnosti za ženske v IKT.

Girls in ICT 2019

Aims:

Empowering women and girls to choose careers in ICT. Promotion of gender equality. Meeting new people from various countries of Europe and learning about the girls and their situation in ICT. Promoting the use of ICT in teaching.

January
– Lets introduce ourselves
– Padlet,
– Presentation of our school, city, country,
February
5th February – Internet safety day (students create presentations, videos about this topic)
Teachers create lessons about coding in Scratcg, Pyton, coding robots and Micro bit
Video conference
March
8th March – interenational woman day (workshops about famous women in STEM)
workshops about gender equality
Students learn about coding
Video conference (Girls learn from each other)
April
April 25 – International Woman’s day (workshops about famous women in ICT, video conference)
Girls create code project and share on Twinspace
May
8th May – Etwinning day (Video conference or workshop – we celebrate this day with various activities)
12th May – Scratch day (we celebrate this day with Scratch project made by students)
Girls evaluate code projects
June
Counting votes and the winner announcement
Video conferences during project after every activity.

Students will learn about other cultures, new tools, how other students live and learn in other countries, possibilities of women in ICT.

 

Povezave:

https://education.minecraft.net/wp-content/uploads/ChemistryLab_Journal.pdf

 

Koordinator: Boštjan Ledinek

Trajanje 1.12.2018 – 24.6.2019

 

Skip to content