• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna pedagogika 1:1

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Namen projekta

Namen projekta je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se morajo pri tem zavedati, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so oboje uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev.

Digitalne kompetence

Glagoli digitalne Bloomove taksonomije

Povezave

Sodelujoči učitelji

 • Ravnatelj mag. Damjan Osrjanik
 • Koordinator projekta: Boštjan Ledinek

Učitelji, ki poučujejo v inovativnem oddelku:

 • Veronika Pažek – razredničarka, matematika
 • Adela Klemenc – slovenščina
 • Jasna Mlinarič – angleščina
 • Boštjan Ledinek – IP računalništvo
 • Branka Roškar – geografija
 • Mateja Jevšnik – zgodovina
 • Barbara Planinšič – tehnika

Učiteljice, ki ne poučujejo v inovativnem oddelku:

 • Valentina Kavnik – angleščina
 • Urška Krajnc – Matematika
 • Simona Ternik – Naravoslovje

Načrt dela 2019-20 za učitelje

 • svetovanje za ravnatelja (junija se določi načrt vseh štirih srečanj do konca šolskega leta)
 • usklajevanje s koordinatorji
 • organizacija 4-ih usposabljanj za četrtke:
  • Kako načrtovati izvedbeni kurikul na nivoju oddelka
  • Predstavitev primera dobre rabe in kako ga zapišem
  • Didaktična raba izbrane e-storitve (po lastnem izboru, glede na možnosti razvojne in potrebe implementacijske šole)
  • Prikaz primera dobre rabe ene izmed implementacijskih in refleksija (drugim­­­­- šolam v grozdu)

Načrt dela za šole 2019_20_implementacijske

Evalvacija projekta

Tehnična podpora

Zlata pravila uporabe tablice

Digitalna identiteta

Skip to content