• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Obvezen prvi tuj jezik

vodja: Melita Golob

CILJI PREDMETA
Vsi vemo, da danes enojezičnost ni več norma v odprtih družbenih okoljih. Tuji jeziki dobivajo vlogo obveznih predmetov v najzgodnejšem obdobju. Otroci so radovedni , željni učenja, pripravljeni na posnemanje in sporočanje neznanih glasov. Otroci si pridobivajo pozitiven odnos do tujih jezikov. V šolskem letu je v posameznih razredih učenju angleščine namenjenih 70 ur, to je 2 uri tedensko. V 2. razredu je potrebno razvijati slušno razumevanje in govorno sporočanje.  V 3. razredu vse to nadgradimo še z branjem in bralnim razumevanjem ter s pisnim sporočanjem proti koncu drugega polletja.

SLUŠNO RAZUMEVANJE:

 • Razumevanje navodil, idej, besedišča;
 • Zaznavanje preprostih jezikovnih struktur (pozdravi);
 • Pridobivanje spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem);
 • Spoznavanje vljudnostnih dogovorov;
 • Spoznavanje pesmic, iger, izštevank v tujem jeziku.

GOVORNO SPOROČANJE:

 • Uporaba besedišča;
 • Razumljiva izgovorjava, intonacija;
 • Uporaba jezika v novih situacijah ( petje pesmi, poimenovanje in naštevanje ob slikah, kratki opisi).

BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE:

 • Predopismenjevalne in opismenjevalne spretnosti/zmožnosti ter zanimanje za branje;
 • Tehnika branja (glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila v ciljnem jeziku);
 • Osnovne bralne strategije (razumevanje posameznih besed, fraz, preprostih povedi v ciljnem jeziku;

PISNO SPOROČANJE:

 • Spoznavanje osnovnih načel za zapisovanje v tujem jeziku in razmerij med glasovi in zapisom;
 • Spoznavanje/ozaveščanje razlik in podobnosti med pisavo tujega in učnega jezika;
 • Zapis kratkih besednih zamisli, seznamov in (so)ustvarjanje preprostih pisnih besedil v tujem jeziku.

Imamo predlagane vsebine, ki naj bi jih otroci usvojili v šolskem letu in te so povezane s predmetnimi vsebinami pouka v drugem oz. tretjem razredu. Otroci so v 2. r. opisno ocenjeni , v 3. r. pa s številčno oceno.

Skip to content