• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preventivne programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.
Deluje že od leta 1993. Nacionalni koordinator je NIJZ z devetimi območnimi enotami oz. regijskimi mrežami. Naša šola spada v OE Ravne na Koroškem.
Promocija zdravja je katerakoli dejavnost, ki se izvaja za izboljšanje in/ali zaščito zdravja vseh v šolski skupnosti (učencev, pedagoškega in nepedagoškega osebja, staršev).

Zdravje in izobraževanje sta medsebojno povezana:

  • zdravi otroci imajo večje učne zmogljivosti in so manj odsotni od pouka;
  • pri učencih, ki so pozitivno povezani s svojo šolo in pomembnimi odraslimi, je manjša verjetnost za tvegana vedenja in večja verjetnost, da bodo dosegli pozitivne učne rezultate;
  • stopnja izobrazbe je pozitivno povezana z dolgoročno gospodarsko blaginjo in zdravstvenimi izidi;
  • promocija zdravja in dobrega počutja šolskega osebja lahko privede do manjše odsotnosti z dela, večjega zadovoljstva pri delu in večje učinkovitosti pri delu;
  • z dejavno in načrtno promocijo zdravja bo šolsko osebje lahko dajalo pozitiven zgled;

Letni delovni načrt  Zdrava šola

Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki izvaja strukturiran in sistematični načrt za zdravje, za razvoj socialnega kapitala in dobro počutje otrok ter pedagoških in nepedagoških delavcev.
Letošnja rdeča nit je LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE. Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti.
Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

Slovenska mreža zdravih šol

Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci/dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu; pobudam za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Skip to content