• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

Koordinator: Boštjan Ledinek

Trajanje: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Sredstva 28.750 € (http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/Sklep_KA229_2019.pdf)

 

Povzetek projekta

Glavni namen projekta proSTEMgirls je spodbujanje deklic (žensk) za interdisciplinarno sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). S projektom želimo povečati delež deklic (žensk) v STEM interesnih dejavnostih in izbirnih predmetih na obeh sodelujočih šolah in širše ter tako spodbujati enakost med spoloma. Za dosego tega cilja bomo skupaj z učenkami izdelali vsaj tri vodene učne enote, ki bodo uporabne v širšem evropskem prostoru oz. globalno (uporaba kratice STEM breza A, ker je ta globalno bolj prepoznavna), s čimer bomo podprli učinkovite uporabe digitalnih tehnologij na področju izobraževanja.

Vse udeležence bomo opolnomočili za osnovno delo z micro:biti, pri čemer bodo še posebej izpostavljene možnosti praktične uporabe micro:bitov za reševanje problemov iz vsakdanjega življenja. S tem bomo skušali zmanjšati razlike med spoloma pri dostopu in uporabi digitalnih tehnologij ter študiju in zaposlovanju žensk na področju IKT na dolgi rok. Micro:bit je relativno nov učni pripomoček, ki je izjemno uporaben za učenje digitalne kompetence programiranja in interedisciplinarnega dela na področju STEM, s čimer omogoča uporabo digitalne tehnologije na kreativne, sodelovalne in učinkovite načine. Zaradi svoje zasnove, ki združuje virtualni svet programiranja in realni svet interakcije s človekom, na enostaven način omogoča interdisciplinarno sodelovanje na področju STEM, kar prispeva k višji kakovosti izobraževanja in usposabljanja. Z namenom še bolj razširiti uporabnost micro:bita, bomo izdelali več uporabnih izdelkov, ki bodo vključevali elemente, oblikovane v okolju za 3D modeliranje Google Sketchup ali 2D InkScape ter kasneje razrezane oz. gravirane z lasersko gravirnim strojem. Izdelke bomo skozi proces načrtovanja in izdelave izpopolnjevali in nadgrajevali. Naš cilj je, da z njimi ustvarimo dodano vrednost s prodajo na trgu, s čimer bomo spodbujali podjetniško miselnost, kritično mišljenje in kreativnost vseh sodelujočih. Zastavljene cilje nameravamo doseči s projektnim pristopom, v okviru katerega bomo izdelali več praktično uporabnih izdelkov in učnih pripomočkov. Poudarek bo na reševanju problemov iz vsakdanjega življenja in snovanju uporabnih rešitev. Večino učnega procesa bomo izpeljali s problemskim učenjem v obliki projektnega dela.

V mobilnosti bo sodelovalo 12 učenk iz Srbije in Slovenije, starih med 10 in 14 let. Med samim izvajanjem dejavnosti povezanih s projektom pa nameravamo vključiti še vsaj enkrat toliko učenk in učencev na obeh šolah. V projekt bo vključen širši tim za izvedbo, v sestavi petih učiteljic in dveh učiteljev iz Slovenije ter treh učiteljic iz Srbije. Ekipo smo izbrali glede na interes posameznikov in potrebe projekta, pri čemer smo skušali pokriti čim več predmetnih področij. Sodelovali bodo tudi zunanja podjetja in sodelavci, ki so strokovnjaki za posamezna področja. V okviru izmenjave ter v vmesnem obdobju nameravamo izdelati več praktično uporabnih izdelkov za vsakdanjo rabo, pripomočke za učenje in igrače. Doseči želimo tudi medkulturno povezovanje, učenje jezika, navezovanje stikov in prijateljstev. Izdelali bomo tri vodene učne enote za izdelavo uporabnih izdelkov, ki vključujejo micro:bit, 3D oz. 2D modeliranje za namen laserskega razreza ali graviranja. Vsa gradiva bodo objavljena na portalu eTwinning v okviru projekta proSTEMgirls (ID 192164) in na spletni strani projekta http://www.prostemgirls.eu/. S projektom nameravamo nadaljevati tudi po izteku prvega leta. Primarni jezik za komunikacijo bo angleščina. Učenke iz Slovenije bodo poleg druge kulture in jezika imele priliko spoznati tudi njim nepoznano pisavo cirilico. Razvoj digitalnih kompetenc na področju STEM dolgoročno koristi vsem sodelujočim pri vključevanju v digitalno okolje današnje družbe. Obe šoli bosta pridobili nove izkušnje na področju vodenja in izvajanja tovrstnih mednarodnih partnerskih projektov.

Rezultate projekta nameravamo predstaviti v lokalnih medijih, na portalu eTwinning, šolskih spletnih straneh, na mednarodni konferenci Vivid 2020 in drugih konferencah za izmenjavo inovativnih učnih praks. S pomočjo lokalne televizije KTV Dravograd, s katero že nekaj let redno sodelujemo, bo nastal videoposnetek, ki bo na kratko predstavil naše dosežke. Objavljen bo na kanalu KTV Dravograd pod naslovom “Šola da se ti zrola”. Vabljeni k ogledu našega zadnjega videa (http://y2u.be/IQ_gKdSzqyg), ki slikovito prikazuje naše trenutne izkušnje in znanje. S pomočjo portala eTwinning bomo k sodelovanju poskusili pritegniti več šol, saj je naš cilj v prihodnje projekt nadgraditi in razširiti. V ta namen smo že kreirali eTwinning projekt z naslovom proSTEMgirls (ID 192164).

Mentorji na OŠ Radlje ob Dravi: Boštjan Ledinek, Tina Cigler, Adela Klemenc, Vesna Turičnik, Špela Rus, Simona Ternik, Damjan Osrajnik

Mentorji na Elementary school Branko Radicević: Bojana Matejić, Miljana Radosavljević, Nataša Miletić

Skupne aktivnosti

 • Oblikovanja logotipa proSTEM girls
 • Izdelava šablon za pisanje za prvošolce
 • Sodelovanje na globalnem natečaju Do your bit (https://microbit.org/do-your-bit/)
 • Izdelava raznih učnih pripomočkov za vrtec in šolo
 • Izdelava ohišij za Micro:bite
 • Izdelava novoletnih okraskov
 • 3D modeliranje srčkov in rožic
 • izris in izdelava personaliziranih bralnih ravnilc
 • zdelava aplikacije z uporabo micro:bita za predšolske otoke
 • Priprava darilc za materinski dan
 • Izdelava kotomera iz vezane plošče
 • Načrtovali bomo skupni izdelek, pametno hišo, ki bo vključevala micro:bit, led diode, zvočnik, stikala,..
 • zdelava sponk za lase, zapestnice, verižic za valeto, spominska darilca
 • Robotski ples, izdelava ohišij, programiranje
 • Minecraft
 • Virtualna mobilnost na portalu eTwinning

Aktivnosti v Sloveniji:

 • Obisk podjetja Stroka.si
 • Obisk sejma Feel The Future (pogojno)
 • Obisk podjetja DBK, ogled in preizkus laserja
 • Obisk NT konference (pogojno)
 • Snemanje oddaje “Šola da se ti zrola”, KTV Dravograd

Mobilnosti

 • Januar 2020: Obisk učenk iz Beograda (6 dni)
 • April 2020: potovanje naših učenk v Srbijo (6 dni)

Med obiski boste sodelovale pri pouku in tako spoznale kako potekajo dejavnosti na obeh šolah. Prenočile boste pri vrstnicah doma. S tem boste spoznavale druge navade, običaje in jezik. Komunicirati bomo skušali v angleškem jeziku, veliko z uporabo portala eTwinning.

https://www.facebook.com/osbrankoradicevicnbg/

ПОЧЕТНА

Kdo lahko potuje?

Prvi in glavni kriterij bo zavzetost za delo, št. ur prisotnosti na interesni dejavnosti, šele nato bomo preverjali zmožnost komunikacije, uspešnost pri programiranju,…

PREČNE PREDNOSTNE NALOGE

 • Podpora posameznikom pri pridobivanju in razvoju osnovnih znanj in ključnih kompetenc, da se spodbuja zaposljivost, kot tudi sodelovanje v državljanskem in družbenem življenju; v hitro spreminjajočem se svetu to med drugim vključuje jezikovna znanja, podjetniško miselnost, kritično mišljenje in kreativnost, kot tudi napredne veščine na področjih, ki so strateškega pomena za pametni ekonomski in družbeni razvoj. Ta prioriteta bo med drugim vključevala ukrepe za: razvoj partnerstev med izobraževalnimi institucijami, podjetji in posredniškimi organi; podporo izobraževanju na delovnem mestu; izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izkušenj učne mobilnosti; podporo učinkovitemu in inovativnemu pedagoškemu, učnemu, ocenjevalnemu in učnemu okolju; uvajanje pristopov, ki temeljijo na kompetencah in ocenjevanje njihove kakovosti, vpliva in relevantnosti; spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths); podporo razvoju nacionalnih in meddržavnih sektorskih spretnosti. To lahko prispeva k višji kakovosti izobraževanja in usposabljanja in podpira prepustnost med različnimi potmi izobraževanja in usposabljanja.
 • Socialno vključevanje: prednost bodo imeli ukrepi, ki pomagajo obravnavati raznolikost in spodbujajo – zlasti z inovativnimi in celostnimi pristopi – posvajanje skupnih vrednot, enakost, vključno z enakostjo spolov, nediskriminacija in socialno vključevanje, vključno za posameznike z zdravstvenimi težavami, prek aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Program bo podpiral projekte, ki so namenjeni spodbujanju družbenih, državljanskih in medkulturnih kompetenc, spletne varnosti in digitalnega dobrega počutja in borbi proti diskriminaciji, razlikovanju, rasizmu, ustrahovanju (vključno s spletnim ustrahovanjem), nasilju, lažnim novicam in drugim oblikam napačnih informacij na spletu. Program bo tudi podpiral in ocenjeval nove pristope k zmanjševanju razlik pri dostopu in uporabi digitalnih tehnologij v formalnem in neformalnem izobraževanju. Posebna pozornost bo namenjena obravnavanju razlik med spoloma in dostopu in uporabi digitalnih tehnologij ter študiju in zaposlovanju žensk na področju IKT
 • Odprto izobraževanje in inovativne prakse v digitalnem obdobju: prednost bodo imeli ukrepi, ki spodbujajo inovativno pedagogiko in metode učenja, izobraževanja in ocenjevanja ter podporo izobraževalnemu osebju in udeležencem v izobraževanju pri uporabi digitalne tehnologije na kreativne, sodelovalne in učinkovite načine. Prednost bodo imele podporne institucije za izobraževanje in usposabljanje na področju digitalnih tehnologij, kot to določa Evropski okvir za digitalno kompetentne izobraževalne organizacije in Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, še zlasti med drugim uporabo orodja SELFIE (Self-reflection tool for digitally capable schools [orodje za samorefleksijo v digitalno usposobljenih šolah]) za samorefleksijo v splošnem izobraževanju in PIU na vseh stopnjah. Nadaljnja prednostna naloga bo posodabljanje in razvoj digitalnih učnih gradiv in orodij, zlasti prosto dostopnih učnih virov, prosto dostopnih učbenikov in brezplačne in odprtokodne izobraževalne programske opreme, ter podpiranje učinkovite uporabe digitalnih tehnologij in odprte pedagogike na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. To bo vključevalo spodbujanje sinergij z aktivnostmi raziskav in inovacij, kar vključuje odprto znanost ter nove tehnologije kot gonila izboljšav politik in praks na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Ta program bo prav tako podpiral nove načine in orodja za poučevanje in uporabo evropskih okvirov za digitalne kompetence izobraževalnega osebja, državljanov in organizacij.
 • Podpora izobraževalnemu osebju: prednost bodo imeli ukrepi, ki utrjujejo angažiranje, izbiro in profesionalni razvoj pedagogov (npr. učiteljev, vodij usposabljanj, profesorjev, tutorjev, mentorjev, trenerjev), mladinskih delavcev, izobraževalnih vodij (npr. ravnateljev, rektorjev, vodij oddelkov) in podpornega osebja (npr. asistentov, kariernih svetovalcev, kadrovskih specialistov v podjetjih) kot tudi ukrepom, ki podpirajo visoko kakovostno poučevanje in ocenjevanje učencev. To vključuje profesionalni razvoj na področjih, kot so komunikacija, sodelovanje in izmenjave med izobraževalnim osebjem, povezovanje izobraževanja z raziskavami in inovacijami, izobraževanje na delovnem mestu in neformalno učenje, obravnavanje zgodnjega opuščanja šolanja, podpora učencem iz okolij z manj možnostmi in obravnavanje kulturne in jezikovne raznolikosti
 • Preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij: prednost bodo imeli ukrepi, ki spodbujajo učno mobilnost in mobilnost delovne sile ter olajšujejo prehode med različnimi ravnmi in vrstami izobraževanja in usposabljanja, med izobraževanjem/usposabljanjem in svetom dela ter med različnimi zaposlitvami. Prednost bodo imeli ukrepi, ki omogočajo in spodbujajo samodejno medsebojno priznavanje, preglednost in primerljivost kvalifikacij in učnih izidov, vključno z zagotavljanjem boljših storitev in informacije/usmerjanje v zvezi s spretnostmi in kvalifikacijami. To vključuje spodbujanje inovativnih rešitev za  zboljšanje priznavanja in podpiranje potrjevanja – na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski/mednarodni ravni – kompetenc, pridobljenih s priložnostnim in neformalnim učenjem, vključno z uporabo digitalnih značk in tehnologij veriženja blokov.
 • Trajnostno vlaganje, kakovost in učinkovitost izobraževanja, usposabljanja in mladinskih sistemov: prednost bodo imeli ukrepi, ki podpirajo uvedbo investicijskega načrta za Evropo, vključno s spodbujanjem modelov financiranja, ki privabljajo zasebne akterje in kapital, kot je jamstvena shema za študentska posojila; podpora razvoju politik in reform, ki temeljijo na dejstvih in imajo namen zagotoviti bolj učinkovito kakovostno izobraževanje in usposabljanje; raziskovanje inovativnih možnosti za zagotavljanje trajnostnega vlaganja v izobraževanje, usposabljanje in mladino, vključno s financiranjem in delitvijo stroškov na podlagi dosežkov, kot je to primerno.
 • Družbena in izobraževalna vrednost evropske kulturne dediščine ter njen prispevek k ustvarjanju delovnih mest, gospodarski rasti in socialni koheziji: prednost bodo imeli ukrepi, ki prispevajo k ozaveščanju o pomembnosti evropske kulturne dediščine prek izobraževanja, vseživljenjskega učenja, priložnostnega in neformalnega učenja, mladine in športa, vključno z ukrepi, ki podpirajo razvoj spretnosti, socialno vključevanje, kritično razmišljanje in udeležbo mladih. Spodbujali se bodo novi participativni in medkulturni pristopi k dediščini ter izobraževalne pobude za omogočanje medkulturnih dialogov med učitelji in učenci že od zgodnjih let.

PREDNOSTNE NALOGE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

Na področju šolskega izobraževanja bodo imeli prednost naslednji ukrepi:

 • Krepitev profila učiteljskih poklicev, vključno predvsem z učitelji, vodstvenimi delavci in izobraževalci učiteljev, na primer z ukrepi: narediti poklic privlačnejši in bolj raznolik; okrepiti izbor, zaposlovanje in ovrednotenje; okrepiti poklicni razvoj učiteljev in njegove različne faze neprekinjeno povezati; omogočanje mobilnosti učiteljev; podpora učiteljem pri uvajanju sodelovalnih in inovativnih praks ter novih metod ocenjevanja; krepitev vodenja v izobraževanju vključno s porazdeljenim vodenjem na šoli in vodenjem učiteljev.
 • Spodbujanje celostnega pristopa pri poučevanju jezikov in učenju, oblikovanje večje jezikovne raznolikosti v šolah, na primer prek: spodbujanja zgodnjega učenja jezika in zavedanja jezika; možnosti dvojezičnega poučevanja, še posebej na mejnih območjih in/ali na območjih, kjer prebivalci uporabljajo več kot en jezik; prevladujoče usmeritve v uporabo novih tehnologij kot podpore učenja jezikov; podpiranje integracije učenja jezikov v učne načrte.
 • Obravnavanje zgodnjega opuščanja šolanja in prikrajšanosti ter omogočanje uspeha vsem učencem, vključno z otroki z migrantskim ozadjem, na primer prek: krepitve sodelovanja med vsemi akterji v šolah ter z družinami in drugimi zunanjimi deležniki; izboljšanja prehoda med različnimi ravnmi izobraževanja; podpiranja mreženja šol, ki spodbujajo sodelovalne in celovite pristope k poučevanju in učenju; izboljšanja evalvacije in zagotavljanja kakovosti.
 • Povečevanje dostopnosti do dosegljivega in visoko kakovostnega zgodnjega izobraževanja in nege in krepitev kakovosti sistemov in preskrbe, da se spodbudi starosti primeren razvoj otrok, da dosegajo boljše učne izide in da se zagotovi dober začetek izobraževanja za vse, zlasti, na primer: z izboljšanjem okvira EU za kakovost; zagotavljanjem, da se koristi predšolske vzgoje prenašajo na druge stopnje izobraževanja ter razvoj novih modelov uvajanja, upravljanja in financiranja.
 • Oblikovanje kapacitet za organizacijo in priznavanje obdobij učenja v tujini, vključno s priznavanjem formalne izobrazbe in prečnih kompetenc, ki se razvijajo prek neformalnega in priložnostnega učenja, na primer prek: razvoja in razširjanja orodij in mehanizmov za priznavanje; delitve in spodbujanja najboljših praks; oblikovanja administrativnih kapacitet šol v podporo sodelovanju učencev v mednarodnih projektih in vrstniških izmenjavah; zagotavljanja primernih varnostnih standardov za dijake, ki sodelujejo v mednarodni mobilnosti; in vzpostavljanja trajnih partnerstev med organizacijami, ki organizirajo čezmejne izobraževalne izmenjave v splošnem izobraževanju.

Predlagana tematika

Globalni cilj: Navdušiti učence (deklice) in učitelje (učiteljice) nad STEM

Specifični cilji:

Kazalniki:

 • 300 učencev opremljenih z microbiti
 • 7 učnih enot iz treh predmetnih področij z uporabo Microbit
 • Kit za pametno hišo
 • 10% povečanje deklet pri ID in IP STEM
 • 10% večji poudarek na STEM pri učiteljih
 • 1% višji uspeh na NPZ Matematika
 • 5% povišan uspeh na tekmovanjih iz naravoslovja
 • 5% višji v naravoslovne smeri

Nekaj primerov: